Забележка
x

Ако срещнете проблеми докато използвате уебсайта www.artmark.ro и вашият браузър е Internet Explorer моля опитайте да посетите с други браузъри: Chrome, Firefox, Edge etc.
Благодаря ти!

ПРАВИЛА ЗА КОНСИГНАЦИЯ

1. Артмарк приема произведения на изкуството и предмети с колекционерска стойност на консигнация с цел публична продажба („артикули“ или по-нататък „лотове“). Приемането на артикулите, експертизата и оценката се извършват в офиса на Артмарк.

2. Приемането на артикулите може да се извършва само в работното време на отдел „Оценки“ (което съответства на работното време на офиса на Артмарк). За допълнителна дискретност, и за да избегнете пренаселеност, препоръчваме да си запазите час на имейл адреса и телефоните, посочени в страницата за контакти. За да може да получите отговор по-бързо, препоръчваме да изпратите няколко изображения на артикула и допълнителна информация за него - размери, произход и вашите данни за контакт, чрез нашата безплатна онлайн услуга за оценки за търг. Ще получите възможно най-скоро предварително становище относно пазарната стойност на артикула и дали е подходяща за аукционите на Артмарк.

3. Артмарк с удоволствието предлага безплатно предварителни тръжни оценки за артикули, които считаме за подходящи за търг. Копие от документ за собственост/консигнация се издава на консигнанта.

4. Отделът за оценка на Артмарк ще предостави оценка, която не подлежи на обсъждане (диапазон от цена между минимална и максимална прогнозна продажна стойност на артикула) и ще препоръча начална цена (по договаряне), която може да бъде по-ниска или равна на минималната прогнозна цена.

5. Обектите, избрани за публична продажба, трябва да бъдат предадени на Артмарк най-малко 6 седмици преди датата на аукциона (по причини, свързани с редактирането и изпращането на каталога на търга, и други рекламни кампании).
За някои обекти може да изисква да са предадени още по-рано от 6 седмици преди търга, в зависимост от съответното законодателство във всяка страна (Напр.: документи, които са част от категорията Румънския национален архив).

6. Артмарк определя реда при наддаване за лотовете.

7. Ако лотът се продаде и при условие, че сме получили пълната сума за него, вашето плащане ще бъде направено на посочената от вас сметка на или около 20 дни след търга, като може да поискате да ви бъде дадено извлечение за получената сума за продажбата. Плащането се извършва в националната валута, спрямо мястото на провеждане на аукциона, по официалния обменен курс евро/национална валута в деня на продажбата. Плащането може да бъде извършено в различна валута, само ако консигнантът, който не е местен жител, поиска плащането му да се извърши в националната валута на местоживеене.

8. Артмарк начислява променлива консигнационна комисионна за услугите, които предоставя, в зависимост от броя и стойността на продадените артикули. Комисионната се изчислява за всеки отделен артикул, като процент от крайната „цена на чука” (достигнатата цена на аукциона). Комисионната ще се увеличи с допълнителна такса за изпълнение, ако артикулът се продаде над началната цена или над максималната прогнозна цена. Може да бъдете таксувани и за други допълнителни услуги, като доставка, реставрация и рамкиране, но те ще бъдат обсъдени и съгласувани с консигнантите предварително. Други такси може да са приложими като вносни мита или данъци върху дохода, въз основа на законодателството в съответната страна, където се провежда търга.

9. Предишни плащания за непродаден обект на консигнация, както и всеки друг предишен дълг на консигнанта към Артмарк (напр.: стойността на закупени от консигнанта лотове от Артмарк, наказателна такса за откупуване на собствени обекти или неправилни плащания, направени от Артмарк към консигнанта) ще бъдат приспаднати от изплащането към консигнанта, на съответния продаден обект.
Ако консигнантът има предишен дълг към Артмарк, неговите артикули могат да бъдат предложени за продажба на цена, която би покрила дълга към Артмарк.

10. Ако консигнантът реши да изтегли лота от продажба преди датата на търга, той/тя е договорно задължен да заплати комисионата за продажба, която ще бъде изчислена върху горната граница на прогнозната цена на лота или, в случай, че не е посочена прогнозна оценка, до 16%, начислена върху удвоената стойност на начална цена за търга. Тази такса се дължи и ако Артмарк е принуден да изтегли съответен лот, в резултат на писмено възражение, подадено от трета страна и последвано от документи, които биха могли докажат, че консигнантът не е реалният собственик на обекта или той/тя нямат право да го продава.

11. Непродадените обекти могат да се съхраняват в склада на Артмарк до две седмици след търга. Докато са в склада на Артмарк, непродадените лотове все още могат да бъдат предлагани за продажба на цена, равна поне на минималната прогнозна стойност (както е посочено в каталога на търга). Ако артикулите се продадат в периода след датата на аукциона, комисионната на Артмарк, спрямо цената на консигнанта, остава същата - каквата е посочена в Договора.
В случая, описан в т.22 от Тръжните правила, ако купувачът пряко или косвено отказва плащане на спечелен лот (включително случаите, когато: купувачът не може да бъде открит до крайния срок за плащане, неговите данни за контакт не са (вече) валидни, купувачът не е платежоспособен, той отлага плащането за неопределен период, купувачът е използвал фалшива самоличност или други незаконни средства, за да измами аукционната къща), Артмарк има право да избере най-ефективния начин за продажба на лота, включително налагане на санкции, начисляване на лихва, започване на граждански или наказателен иск, или препродажба на обекта на някой от клиентите, предложили с една стъпка по-ниска стойност в наддаването. Лотът ще остане в нашия склад, докато не бъде получено неговото плащане или от първоначалния купувач, или от препродажбата му на друг клиент.

12. Непродадените лотове се взимат обратно от собствениците от склада на Артмарк в срок - един месец от датата на търга. Артикулите, които са били оставени за съхранение в Артмарк, но не са били избрани за аукцион, трябва да бъдат взети от склада в рамките на две седмици от деня, в който обектът е бил отхвърлен.

13. Като се имат предвид ограниченото пространство на склада на Артмарк, същите имат право да прехвърлят всеки артикул, който не е бил събран в рамките на един месец след търга, във външен склад, като всички разходи, свързани със съхранението, се заплащат от собственика на обекта.
Освен ако в писмена форма с вас не е уговорено друго, отговорността на Артмарк за материални щети или повреда на обекта ще приключи в момента, когато собственикът вземе обратно обекта си или след изтичането на приложимия период на безплатно съхранение (един месец след датата на търга или две седмици след като обектът не е приет за продажба).
При взимане обратно от собственика след безплатния период на съхранение, на непродадени или не участвали артикули в търга, консигнантът ще заплати транспортните разходи и всички допълнителни такси за съхранение (10% от минималната прогнозна цена на артикула за всеки месец на съхранение от Артмарк). Ако консигнантът не вземе своите артикули в рамките на 6 месеца след като са били прехвърлени във външен склад, Артмарк има право да продаде артикулите по всеки търговски начин, който намери за подходящ, за да покрие разходите си по транспортиране, съхранение и други свързани разноски.

14. Ако автентичността на продадения обект бъде успешно оспорена от купувача, Артмарк ще върне на купувача платената сума и ще поиска от консигнанта продажната цена за лота, връщайки му обратно оспорвания артикул.

15. В някои държави местните закони дават право на художника, известно като „право на препродажба на художника“, когато, отговарящо на изискванията произведение на изкуството, създадено от художника, бъде продадено. Ако тези закони се прилагат за произведение, консигнантът трябва да плати допълнителна такса за това. Артмарк ще удържи таксата и ще заплати на съответния орган от името на продавача.

16. Ако консигнантът е и автор на предложеното от него произведение, Артмарк ще изчисли, задържи и прехвърли данък общ доход и задължителните социални осигуровки съгласно националното законодателство на мястото на продажбата.

17. Артмарк няма да разкрива самоличността на продавачите и купувачите, освен в определени случаи, когато те желаят да я разкрият. Продавачите имат право да присъстват на търга, когато предоставеният от тях обект се предлага за продажба.
Продавачът няма право да наддава за своя собствен артикул, нито директно, нито посредством негов представител. Ако случаят е такъв, Артмарк има право да анулира продажбата на обекта и да пристъпи към а) прекратяване на всяко бъдещо сътрудничество с продавача или б) поиска от консигнанта да плати както комисионната за продажбата на Артмарк, така и премията на купувача, ако той е последният участник в търга или ако крайният участник в търга откаже да плати.
Аукционната къща има последното право да отсъди дали консигнантът е участвал в търга, въз основа на доказателства, които могат да включват софтуерни/аудио/видео записи на провеждането на съответния аукцион.

18. Артмарк има право да публикува снимки и описания на артикулите, включени а търг или за друг вид продажба, във всякакви рекламни материали.

19. Консигнантът гарантира, че притежава законното владение на обекта и е едноличен собственик на предоставения обект и/или има пълно право да го продава, че той/тя има необходимите законови правомощия, че е предприел всички необходими действия, изисквани от законите и разпоредбите, за да сключи валидно договорът за консигнация и да изпълни и/или правилно да спазва задълженията по този договор, и че няма неизпълнено нужно разрешение, необходимо за сключването на този договор. Ако се сблъскаме с писмени документи от трети страни, които съдържат възможни основателни възражения относно продажбата на предлагания от консигнана артикул и/или могат да докажат собственост върху него (всякакви правни искове за собственост, спорове за съсобственост, уведомления от съдебни изпълнители и т.н.), предлаганият обект ще бъде изтеглен от търга на аукционна къща Артмарк и всички включени разходи ще бъдат заплатени от консигнанта. Консигнантът носи и договорна отговорност към купувача и при евентуално разваляне на продажбата ще бъде длъжен да погаси всички задължения, възникнали за негова сметка. Консигнантът ще предостави всички необходими и налични документи, доказващи правото му на собственост върху предоставения/ите обект/и.